Jogi nyilatkozat

Portálunk oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket és nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
Amennyiben feltételeink nem elfogadhatók, kérjük, ne nyissa meg oldalainkat!

A Balaton Elektronika Kft. elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Weboldalaink jelentős része bármikor megtekinthető anélkül, hogy a látogató felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról.

A Balaton Elektronika Kft. a portál üzemeltetőjeként az oldalak használata során a felhasználóktól kapott adatok kezelésénél betartja a vonatkozó törvények és rendelkezések előírásait.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés:

Adatkezelő:
Balaton Elektronika Kft
Címe: 8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Adószám: 10676617-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-500535
Telefon: 06 87 412564
Fax: 06 87 510767
E-mail: info@balatone.hu

A kezelt személyes adatok köre:
Hírlevél szolgáltatásunkra regisztrállás során kötelezően meg kell adni a következő adatot:
•e-mail cím

A weboldal látogatása során technikailag rögzítésre kerülő adatok: számítógépének IP-címét és az Ön által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön és bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában érhetőek el. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól. A cookiek elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A cookie-k kizárólag a felhasználók technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatásaink működtetését szolgálják, azokat más célra nem vesszük igénybe.

Adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek. Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során szem előtt tartjuk az adatvédelmi törvényt.

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelésre a www.balatonelektronika.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a hírlevél regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.Az adatkezelés időtartama:
Az önként megadott személyes adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri azok törlését.
Adatainak törlését bármikor kérheti az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: info@balatone.hu
A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:
A megadott személyes adatokat a Balaton Elektronika Kft. munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé.
A Balaton Elektronika Kft. személyes adatokat harmadik fél számára nem továbbít.

A felhasználók jogai és döntési lehetőségei:
A személyes adat kezeléséről a felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A felhasználó jogosult továbbá adatai módosításának és törlésének kérésére a következő e-mail címen: info@balatone.hu .

Módosítás:
A Balaton Elektronika Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a módosításról való értesítést követő használattal automatikusan elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Egyéb rendelkezések:

A www.balatonelektronika.hu oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a honlapon látható formában a Balaton Elektronika Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel járhat.

A “Katalógus”-ban bemutatott termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár került feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron értékesíteni.

A Balaton Elektronika Kft. jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.

A portál használatánál igénybe vett jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amelyek más szolgáltatók weboldalaira vezetnek. Ezen oldalak tartalmáért, azok adat- és információvédelmi gyakorlatáért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

A honlapon megjelenített információk (ideértve a megjelölt díjakat is) kizárólag tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre, azok pontosságáért illetve naprakész mivoltáért a Balaton Elektronika Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

Kapcsolódó weboldalak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
http://www.naih.hu/