Információk, hírek, akciók

ACTUAL Ügyviteli Rendszer – 35% kedvezménnyel!

2022. november 14.

SzámlaEgyszerű számlázás
Számla PluszSzámlázás előlegszámla és idegen deviza kezelés funkciókkal.
Számla ExtraSzámlázás előlegszámla, csoportos számlázás és idegen deviza kezelés, valamint pénzügyi funkciókkal.
KészletRak­tár­kész­let ke­ze­lés, lel­tár, cikk­a­da­tok rög­zí­té­se egy­sze­rű szám­lá­zá­si funk­ci­ók­kal.
GyártásGyár­tá­si fo­lya­ma­tok lé­pé­se­i­nek kö­ve­té­se, kész­le­tek ke­ze­lé­se az a­ján­lat­tól a vég­tel­je­sí­tés­ig, egy­sze­rű szám­lá­zá­si funk­ci­ók­kal.
KereskedelemA tel­jes ke­res­ke­del­mi fo­lya­mat nyo­mon kö­ve­té­se az a­ján­lat­a­dás­tól a kész­le­tek fog­la­lá­sán és ke­ze­lé­sén át a szám­la ki­e­gyen­lí­tés­ig mind ve­vő­i, mind be­szál­lí­tó­i ol­da­lon.
E-kereskedelemWeb­á­ru­ház­zal e­gyütt­mű­kö­dő meg­ol­dás ren­de­lés fel­dol­go­zás, kész­let­ke­ze­lés és egy­sze­rű szám­lá­zá­si funk­ci­ók­kal.
IntegráltMo­du­lá­ris, sza­ba­don össze­ál­lít­ha­tó, in­teg­rált váll­a­lat­i­rá­nyí­tá­si meg­ol­dás.
FelhőFel­hő szol­gál­ta­tá­sunk ke­re­té­ben min­den szoft­ve­rünk el­ér­he­tő az in­ter­ne­ten ke­resz­tül, bár­mi­lyen o­pe­rá­ci­ós rend­szer­rel és esz­köz­zel.

Az akciós árak a 2022. november 30-ig beérkező megrendelések esetében érvényesek, az alábbi rendelésekre:

  • minden új, helyben (on-premises) telepített és üzemeltetett rendszerre;
  • minden helyben telepített rendszer felhasználó szám és modul bővítésére;
  • új felhős rendszer első három havi szolgáltatási díjára.

Az akció más kedvezményekkel nem vonható össze!